ĐẾN SAU, LAU NƯỚC MẮT! ( 15 )
Nhỏ Bọ Cạp ( 1 )

The Soda Pop